Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

1- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların müşteri memnuniyetini artırmak, sürekli iyileştirme sağlamak ve yasal şartlara uyum göstermek için uyguladıkları bir yönetim standardıdır. ISO 9001:2015, uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış ve dünyada en çok kullanılan kalite yönetim sistemi standardı haline gelmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerini planlama, uygulama, kontrol etme ve iyileştirme süreçlerini kapsar. Bu süreçler, kuruluşun vizyonu, misyonu, stratejisi, hedefleri ve paydaş beklentileri doğrultusunda belirlenir ve yönetilir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların iç ve dış faktörleri analiz etmesini, riskleri ve fırsatları değerlendirmesini, kaynakları etkin bir şekilde kullanmasını ve performansını ölçmesini sağlar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların kalite politikası ve kalite hedefleri oluşturmasını, liderlik ve çalışan katılımını teşvik etmesini, müşteri odaklılığı benimsemesini, işbirliği ve iletişimi geliştirmesini, süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünceyi uygulamasını, dokümantasyon ve kayıt tutmasını, denetim ve inceleme yapmasını ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirmesini gerektirir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşlara birçok fayda sağlar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşlara sağladığı faydalardan başlıcaları:
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati artar.
 • Süreçlerin verimliliği ve etkinliği yükselir.
 • Hata oranları ve maliyetler azalır.
 • Kalite bilinci ve kültürü gelişir.
 • İnovasyon ve yaratıcılık teşvik edilir.
 • Rekabet avantajı sağlanır.
 • Pazar payı ve karlılık artar.
 • Yasal şartlara uyum kolaylaşır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, her türden ve büyüklükten kuruluşa uygulanabilir. Kuruluşlar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir ve entegre edebilir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamak isteyen kuruluşlar, öncelikle mevcut durumlarını analiz etmeli, iyileştirme alanlarını belirlemeli, eğitim ve danışmanlık hizmetleri almalı, dokümantasyon hazırlamalı, uygulama yapmalı, denetim yaptırmalı ve sertifika almalıdır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayan kuruluşlar, kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşterilerinin güvenini kazanır, sürekli iyileştirme kültürü oluşturarak rekabet gücünü artırır ve uluslararası standartlara uyum sağlayarak prestij kazanır.

2-) ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015, uluslararası bir standart olup, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine, çevresel riskleri yönetmelerine ve yasal uyumluluklarını sağlamalarına yardımcı olan bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) belirler. ISO 14001:2015, kuruluşların çevreyi korumak ve değişen çevresel koşullara sosyoekonomik ihtiyaçlarla dengeli olarak cevap vermek için sistematik bir çerçeve sağlar.

 ISO 14001:2015, kuruluşların kendi belirledikleri çevresel hedeflere ulaşmaları için gerekli olan süreçleri, kaynakları ve sorumlulukları tanımlar. ISO 14001:2015, kuruluşların sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, ÇYS'lerini gözden geçirmelerini, değerlendirmelerini ve geliştirmelerini ister.     ISO 14001:2015, kuruluşların müşterileri, tedarikçileri, paydaşları ve toplumla etkili bir şekilde iletişim kurmalarını ve ÇYS'lerinin faydalarını göstermelerini sağlar.

ISO 14001:2015'in faydaları nelerdir?

ISO 14001:2015'e uyumlu bir ÇYS kurmak ve sürdürmek, kuruluşlara pek çok fayda sağlayabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
 • Çevresel yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamak ve cezalardan kaçınmak
 • Çevresel riskleri azaltmak ve olası kazaları önlemek
 • Çevresel maliyetleri düşürmek ve kaynak verimliliğini artırmak
 • Çevre bilincini ve motivasyonunu artırmak ve çalışanların katılımını sağlamak
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak ve yeni pazarlara girmek
 • Kurumsal imajı ve itibarı güçlendirmek ve rekabet avantajı sağlamak
 • Paydaşlarla güvenilir ilişkiler kurmak ve sosyal sorumluluk göstermek

ISO 14001:2015 nasıl uygulanır?

ISO 14001:2015, her türlü kuruluşa uygulanabilir olup, kuruluşun büyüklüğüne, sektörüne, faaliyet alanına veya coğrafi konumuna bakmaksızın esnek bir yaklaşım sunar. ISO 14001:2015'in uygulanması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
 • Kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek ve ÇYS için kapsam, politika, hedefler ve eylem planlarını belirlemek
 • ÇYS için gerekli olan süreçleri, kaynakları, dokümantasyonu, eğitimi, iletişimi ve izlemeyi tanımlamak ve uygulamak
 • ÇYS'nin etkinliğini ölçmek, denetlemek ve değerlendirmek
 • ÇYS'nin performansını iyileştirmek için düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmak
 • ÇYS'nin sürekli uygunluğunu ve iyileştirilmesini sağlamak için üst yönetimin liderliğini ve taahhüdünü almak

ISO 14001:2015'e nasıl sertifika alınır?

ISO 14001:2015'e uygun bir ÇYS kuran kuruluşlar, bağımsız bir akredite kuruluş tarafından denetlenerek sertifika alabilirler. Sertifika alma süreci şu şekilde gerçekleştirilir:
 • Kuruluş, ISO 14001:2015 standardına uygun bir ÇYS kurduğunu ve uyguladığını belgeleyerek, sertifika veren kuruluşa başvurur.
 • Sertifika veren kuruluş, kuruluşun ÇYS'nin uygulanmasını ve etkinliğini sağlayacak yeterli kaynak ve kapasiteye sahip olduğunu değerlendirir.
 • Sertifika veren kuruluş, kuruluşun ÇYS'nin tüm gerekliliklerine uyduğunu göstermek için belgelendirme denetimi yapar.
 • Sertifika veren kuruluş, denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde, kuruluşa ISO 14001:2015 sertifikası verir.
 • Sertifika veren kuruluş, sertifika süresi boyunca kuruluşun ÇYS'nin sürekli uygunluğunu ve iyileştirilmesini sağlamak için periyodik gözetim denetimleri yapar.

ISO 14001:2015'e geçiş yapmak isteyen kuruluşlar ne yapmalıdır?

ISO 14001:2015, 2015 yılında yayınlanmış olup, önceki versiyonu olan ISO 14001:2004'e göre bazı değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler arasında şunlar sayılabilir:
 • Çevresel performansın iyileştirilmesi için üst yönetimin liderliği ve sorumluluğu
 • Çevresel yönlerin ve etkilerin belirlenmesinde yaşam döngüsü yaklaşımı
 • Dışsal ve içsel faktörlerin analizi ve paydaş beklentilerinin dikkate alınması
 • Riskleri ve fırsatları değerlendirme ve yönetme
 • Dokümantasyonun esnekliği ve basitleştirilmesi
 • ISO 14001:2015 standardını incelemek ve değişiklikleri anlamak
 • Mevcut ÇYS'nin durumunu değerlendirmek ve ISO 14001:2015'e uyum sağlamak için gerekli olan değişiklikleri belirlemek
 • Değişiklikleri planlamak, uygulamak, izlemek ve gözden geçirmek
 • Sertifika veren kuruluştan ISO 14001:2015'e geçiş denetimi talep etmek
 • Denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde, ISO 14001:2015 sertifikası almak

3-) ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve sürekli iyileştirme sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standarttır. Bu standart, işverenlerin, çalışanların ve diğer ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını belirler, politika ve hedeflerini oluşturur, performanslarını izler ve değerlendirir, yasal ve diğer şartlara uyum sağlar ve düzeltici ve önleyici faaliyetler uygular. ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu sayede, kuruluşlar entegre yönetim sistemleri kurabilir, kaynakları daha verimli kullanabilir, süreçleri daha etkin yönetebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler.

ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin faydaları nelerdir?
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi
 • İşverenin yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi, yasal yaptırımlardan kaçınılması
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Sürekli iyileştirme kültürünün oluşturulması, risk yönetiminin geliştirilmesi
 • Kuruluşun imajının ve itibarının artırılması, rekabet avantajının sağlanması
 • Müşteri, tedarikçi, çalışan ve diğer paydaşların güveninin kazanılması
 • İş süreçlerinin optimize edilmesi, verimlilik ve kalitenin artırılması

4-) ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların iş sürekliliği risklerini belirlemelerine, analiz etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşların iş sürekliliği planlarını oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken şartları tanımlar. İş sürekliliği planı, kuruluşun olağanüstü bir durumda faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli önlemleri, kaynakları, rolleri ve sorumlulukları içerir. ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşlara şu faydaları sağlar:
 • İş sürekliliği risklerini azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.
 • Kuruluşun itibarını, güvenilirliğini ve rekabet avantajını korur veya geliştirir.
 • Kuruluşun yasal, düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.
 • Kuruluşun sürekli iyileştirme kültürünü destekler ve yenilikçiliği teşvik eder.

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, her türlü kuruluşa uygulanabilir. Kuruluşun büyüklüğü, sektörü, faaliyet alanı veya coğrafi konumu fark etmez. Bu standart, kuruluşların iş sürekliliği yönetim sistemlerini diğer yönetim sistemleriyle entegre etmelerine de olanak tanır. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak çalıştırılabilir.
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların iş sürekliliği konusunda uluslararası kabul görmüş bir çerçeveye sahip olmalarını sağlar. Bu sayede, kuruluşlar hem iç hem de dış paydaşlarına iş sürekliliği konusunda güven verir ve iş ortaklıklarını güçlendirir. Ayrıca, bu standart kuruluşların iş sürekliliği performanslarını ölçmelerine ve raporlamalarına da imkan verir.
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, iş sürekliliğinin önemini vurgulayan ve bu alanda liderlik gösteren bir standarttır. Kuruluşlar bu standart sayesinde iş sürekliliği yönetim sistemlerini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirler. Böylece, kuruluşlar hem kendileri hem de paydaşları için değer yaratabilirler.

5-) ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi, bir organizasyonun tedarik zinciri süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve güvenliğini sağlamak için benimsediği uluslararası bir standarttır. Bu standart, tehlikeleri ve tehditleri belirlemek, riskleri değerlendirmek ve uygun güvenlik önlemlerini almak için bir çerçeve sunar. ISO 28000'in uygulanması, tedarik zinciri süreçlerini güçlendirir, operasyonel verimliliği artırır ve müşteri güvenini sağlar.

ISO 28000 standardı, aşağıdaki ana bölümlerden oluşur:
 • Kapsam: Standardın uygulanacağı tedarik zinciri süreçlerinin belirlendiği bölüm.
 • Referanslar: Diğer ilgili uluslararası standartlar ve belgelere atıfta bulunulan bölüm.
 • Terimler ve Tanımlar: ISO 28000 standardında kullanılan önemli terimlerin tanımları.
 • Organizasyonel Bağlam: Organizasyonun tedarik zinciri süreçlerini ve güvenlik ihtiyaçlarını anlama ve belirleme süreci.
 • Liderlik: Yönetimin liderlik rolü, politikaların belirlenmesi ve güvenlik hedeflerinin oluşturulması.
 • Planlama: Tehdit analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve acil durum planlaması gibi planlama faaliyetleri.
 • Destek: Kaynak yönetimi, yeteneklerin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kaynak sağlama ve dökümantasyon yönetimi.
 • İşletme: Güvenlik gereksinimlerine uygun süreçlerin yürütülmesi, kaynakların kullanımı ve süreç performansının izlenmesi.
ISO 28000 sertifikası almak isteyen organizasyonlar, bu standardın gerekliliklerine uyum sağladıklarını göstermek için bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmelidir. ISO 28000 sertifikası alan organizasyonlar, tedarik zinciri güvenliği konusunda uluslararası kabul görmüş bir kalite belgesine sahip olurlar.

6-) CE Belgelendirme 

CE belgelendirmesi, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) pazarlanan bir ürünün belirli standartlara ve yönergelerle uyumlu olduğunu gösteren bir işarettir. "CE" terimi, Conformité Européene'nin kısaltmasıdır, Türkçe'de "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelir. CE işareti, üreticinin veya ithalatçının, ürünün Avrupa Birliği (AB) yasalarına ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu beyan ettiğini gösterir.

CE belgelendirme, bir ürünün Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olduğunu gösteren bir işarettir. CE belgesi, ürünün AB pazarına girebilmesi için gerekli bir şarttır. CE belgesi, ürünün güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve tüketici haklarını koruyan standartlara uyduğunu kanıtlar.
CE belgelendirme süreci, ürünün türüne ve risk seviyesine göre değişir. Bazı ürünler için üretici, kendi beyanıyla CE işaretini kullanabilir. Bazı ürünler için ise bağımsız bir kuruluş tarafından test edilmesi ve sertifika verilmesi gerekir. Bu kuruluşlara "uygunluk değerlendirme kuruluşları" denir.

CE belgelendirme nasıl alınır?

CE belgelendirme almak için aşağıdaki adımları izlemek gerekir:
 • Ürünü tanımlamak ve ilgili AB mevzuatını bulmak
 • Ürün için uygunluk değerlendirme prosedürünü belirlemek
 • Ürünü test ettirmek ve teknik dosya hazırlamak
 • Uygunluk beyanını imzalamak ve CE işaretini ürüne veya ambalajına yerleştirmek
 • Ürünü AB pazarına sunmak

CE belgelendirme avantajları nelerdir?

CE belgelendirme, üreticilere ve tüketicilere birçok avantaj sağlar. Bunlar şunlardır:
 • Ürünün AB pazarına kolayca erişmesini sağlar
 • Ürünün kalite ve güvenilirliğini artırır
 • Ürünün rekabet gücünü yükseltir
 • Ürünün satışını ve ihracatını artırır
 • Tüketicilerin güvenini kazanır
 • Tüketicilerin sağlık ve güvenlik risklerini azaltır
Haberler »

Beşyol Mh. Karadeniz Sk. No:5/7-1 Küçükçekmece / İstanbul

0212 624 1935

[email protected]